अशोकनगर, मध्यप्रदेश
Joined November 2018
39 Posts · 1063 Views
Follow 4 Followers
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ।। || हितोपदेश ||… Read more
Copy link to share

Posts (39)

All कविता (9)गज़ल/गीतिका (4)मुक्तक (3)गीत (12)लघु कथा (2)कुण्डलिया (1)हाइकु (1)घनाक्षरी (1)बाल कविता (6)
Sort by: Date Views