होली

रंग-बिरंगी होली अायी
खुशियों की सौगात लायी
सब मिल-जुलकर खेलो होली
नाचो गाओ धूम मचाओ
ताक धिना धिन धिन धिन ताता
स ग म प ग म ध प

Like Comment 0
Views 7

You must be logged in to post comments.

Login Create Account

Loading comments
Copy link to share