होली

रंग-बिरंगी होली अायी
खुशियों की सौगात लायी
सब मिल-जुलकर खेलो होली
नाचो गाओ धूम मचाओ
ताक धिना धिन धिन धिन ताता
स ग म प ग म ध प

7 Views
Associate Professor, Sangeet Department, Agra College, Agra
You may also like: