म्हारी मायड़ भाषा

✍? ✍? ✍?
मिनख मिनख री प्यारी बोली,
म्हारै मायङ राजस्थान री
क्यु बिसराई इ संविधानां म,
बोली मायङ राजस्थान री

सुरमा सा रणवीर निपजावै,
आ माटी मायङ राजस्थान री
मिरां र बिन बोल अधुरी, आ
धरा है मायङ राजस्थान री

गीत संगीत प्यार अगाधो, हेत
घणेरो मायङ राजस्थान री
मान मिल्या गुण गावै हँसमुख
भाषा मायङ राजस्थान री
…… ✍?

Like Comment 0
Views 278

You must be logged in to post comments.

Login Create Account

Loading comments
Copy link to share